Aanleiding

Gemeenten zijn op basis van de Wmo 2015 (artikel 2.5.1) verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Hiermee wordt onderzocht hoe Wmo-clienten de toegankelijkheid en kwaliteit van de Wmo-maatwerkvoorzieningen ervaren en welk effect ze ervan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. Het onderzoek vindt plaats volgens landelijke richtlijnen en omvat minimaal de 10 landelijk voorgeschreven vragen. De gemeente Assen heeft het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 in 2020 laten uitvoeren door het Trendbureau Drenthe.

Steekproef en response

Het uitgangspunt van het onderzoek was om per gemeente een betrouwbaar beeld te krijgen van alle Wmo cliënten die in 2018 een maatwerkvoorziening ontvingen. Volgens algemene richtlijnen voor onderzoek is per gemeente berekend hoeveel respondenten hiervoor nodig zijn. Daarna is bepaald hoeveel mensen aangeschreven moeten worden; hierbij is er rekening mee gehouden dat 35% van de aangeschreven cliënten daadwerkelijk meedoet aan het onderzoek.
In een deel van de gemeenten is het aantal aan te schrijven cliënten groter dan het aantal dat in 2019 contact met de gemeente had en/of een (herziene) beschikking ontving. In die gemeenten zijn ook cliënten aangeschreven die in 2018 of nog eerder voor het laatst contact met de gemeente hadden.

Bij de verwerking van de voor het cliëntervaringsonderzoek ingevulde vragenlijsten zijn alle vragenlijsten meegenomen waarop tenminste één vraag is beantwoord. Per vraag loopt de respons uiteen. (Wie per vraag het aantal antwoorden optelt zal daarom meestal lager uitkomen dan het totaal aantal verwerkte vragenlijsten). Een vuistregel bij het lezen van de resultaten is: hoe meer mensen de vraag hebben beantwoord, hoe groter de zekerheid dat de weergegeven resultaten overeenkomen met de ervaringen van alle Wmo-cliënten.

Landelijke website

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl worden per gemeente de uitkomsten weergegeven van de tien verplichte vragen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Deze resultaten kunnen enigszins afwijken van de resultaten op dit webportaal. De reden hiervan is dat vragenlijsten waarin 4 of meer vragen niet zijn beantwoord in de landelijke cijfers buiten beschouwing moeten blijven. In de cijfers op dit webportaal zijn deze vragenlijsten wèl meegenomen.

Kies uw gemeente